Algemene voorwaarden

versie mei 2021

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen WOOFCAMP.NL (hierna Woofcamp) en deelnemer met betrekking tot de producten en diensten van Woofcamp. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Woofcamp. Bij een overeenkomst van deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden
 2. Woofcamp: (mede-) organisator van workshops, (verdiepings)modules, cursussen en een (instructeurs)opleiding (hierna tezamen dienst) alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee een dienst wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers. Woofcamp is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34224488.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon (eventueel i.c.m. een hond), die met Woofcamp een overeenkomst van deelname sluit.
 4. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen Woofcamp en de deelnemer die ontstaat door (online) registratie van een deelnemer aan een
  a) (instructeurs)opleiding
  b) module
  c) cursus
  d) workshop
  waarbij Woofcamp zich verplicht een of meer genoemde producten te leveren tegen betaling door de deelnemer van de daarvoor geldende vergoeding
 5. Deelnamekosten: alle door de deelnemer aan Woofcamp verschuldigde kosten in verband met zijn deelname aan een dienst.

Artikel 2 Overeenkomst van Deelname

 1. Een overeenkomst tussen Woofcamp en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit de (online) inschrijving van deelnemer voor een dienst.
 2. De deelnemer aanvaardt middels zijn inschrijving deze algemene voorwaarden.
 3. Woofcamp behoudt zich het recht voor een inschrijving van een deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Voor Woofcamp ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door de deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 5. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Woofcamp. Wijziging van een overeenkomst kan voor de deelnemer kosten met zich meebrengen.
 6. Woofcamp behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een dienst af te lasten. Woofcamp zal deelnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 3 Deelnamekosten

 1. Levering van een dienst geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Woofcamp gehanteerde tarieven. De actuele tarieven staan op de website van Woofcamp.
 2. Woofcamp.NL behoudt zich het recht voor deze tarieven eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde tarieven gelden vanaf het moment waarop deze door Woofcamp worden ingevoerd.
 3. De deelnemer dient de verschuldigde deelnamekosten vooraf te voldoen: ineens of op de vooraf aangegeven data bij gespreide betaling.
 4. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is de deelnemer alle kosten, die Woofcamp of een door Woofcamp ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat de deelnemer aan Woofcamp verschuldigd is, aan Woofcamp verschuldigd.
 5. Woofcamp heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien de deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4 Octrooi en naamgebruik

 1. Er zit een octrooi op de naam Woofcamp en is geregistreerd bij Novagraaf Nederland B.V.
 2. Het is een deelnemer van een dienst niet toegestaan de naam Woofcamp te gebruiken in zijn bedrijfsvoering, vormgeving, promotie en marketing, tenzij deelnemer een licentieovereenkomst aangaat met Woofcamp.

Artikel 5 Annulering

 1. Annulering door deelnemer van zijn deelname aan een dienst is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij annulering per email is het tijdstip van ontvangst van de email door Woofcamp beslissend voor het tijdstip van annulering.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan deelnemer tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een dienst kosteloos annuleren. In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van een dienst is deelnemer 25% van de deelnamekosten verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een dienst is deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 3. Bij verhindering of niet deelnemen aan een dienst door een deelnemer zonder tijdige annulering, is deelnemer het gehele inschrijfgeld aan Woofcamp verschuldigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een dienst geschiedt op eigen risico.
 2. Woofcamp, haar medewerkers en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de deelnemer (zowel hond als baas).
 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Woofcamp, haar medewerkers en instructeurs, is Woofcamp niet aansprakelijk.
 4. Woofcamp is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade, die de deelnemer (zowel hond als mens) mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van dienst.
 5. Woofcamp is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade, die de deelnemer (zowel hond als mens) mocht oplopen tijdens een dienst die is veroorzaakt door een andere deelnemer (zowel hond als mens).
 6. Adviezen en opdrachten tijdens een dienst zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 7. Een dienst is intensief en blessuregevoelig. De deelnemer (zowel hond als mens) dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname. Indien de deelnemer (zowel hond als mens) gezondheidsklachten heeft, of indien de deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer advies in te winnen bij een (dieren)arts.
 8. Woofcamp behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers (zowel hond als mens) uit te sluiten van deelname aan een dienst.
 9. Woofcamp is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een dienst.
 10. Woofcamp is niet verzekerd voor schade van de deelnemer. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een dienst.
 11. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een dienst is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
 12. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn/haar hond. Ook indien de hond (tijdelijk) onder het toezicht is geplaatst van Woofcamp, de instructeur, een mede-deelnemer of welke andere persoon dan ook.

Artikel 7 Website, disclaimer en privacy

 1. Woofcamp respecteert de privacy van de deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (hierna de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Woofcamp gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met de deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Woofcamp de gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 3. Woofcamp zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De werknemers van Woofcamp en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de website www.woofcamp.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel Woofcamp de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Woofcamp niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens door Woofcamp, tenzij er aan de zijde van Woofcamp sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.woofcamp.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Woofcamp gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Woofcamp aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 8. De website www.woofcamp.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woofcamp.NL.

Artikel 8 Klachten

 1. De deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Woofcamp zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Woofcamp te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer het gebrek of de schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij Woofcamp (Brouwersvaart 18, 2013RA Haarlem of info@woofcamp.nl) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Woofcamp beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk.
 4. Indien Woofcamp verwacht een langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de deelnemer na de constatering hiervan.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig Artikel 9 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9 Wijzigingen en geschillen

 1. Woofcamp behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. De meest actuele versie is altijd de geldende versie en deze is beschikbaar op de website van Woofcamp
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Woofcamp.
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Woofcamp.
 4. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.
 6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Woofcamp toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling

Info

Onze Website is nog in aanbouw dus nog niet alle producten staan op de website